Jasienica Maz.
ul. Wołomińska 5, 05-240 Tłuszcz
Tel.: 504 010 288 lub 510 868 955

Centrum Edukacji Humanistycznej LOGOS SC.

RODO

CENTRUM EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ „LOGOS" SC.JASIENICA MAZOWIECKA, UL.WOŁOMIŃSKA 5, 05-240 TŁUSZCZ
tel.: 504010288, 510 868 955

www.poprawnapolszczyzna.pl e-mail: konkurs@poprawnapolszczyzna.pl

REGON: 146880195z, NIP: 125-162-26-56

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

na udział w Ogólnopolskich Konkursach Polonistycznych

„Z poprawną polszczyzną na co dzień”

„Z ortografią na co dzień…”

 

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka (właściwe podkreślić) w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień”/ „Z ortografią na co dzień…”.

Przyjmuję do wiadomości, że współadmnistratorami danych osobowych są:
 Centrum Edukacji Humanistycznej „LOGOS" SC. Jasienica Mazowiecka, ul. Wołomińska 5,
05-240 Tłuszcz oraz szkoła
, w której uczeń przystępuje do Konkursów.

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,
w jakim zostały zebrane. Jednocześnie (właściwe podkreślić) wyrażam zgodę, nie wyrażam zgody, na publikację wizerunku mojego/mojego dziecka na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych konkursu na stronach internetowych szkoły i organizatora Konkursów. Oświadczam ponadto, że przyjmuję do wiadomości, iż: dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem, a w szczególności w przypadku zakwalifikowania do 3. etapu (finału ogólnopolskiego) podanie danych jest dobrowolne, mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

 

Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminami Ogólnopolskich Konkursów Polonistycznych „Z poprawną polszczyzną na co dzień”/„Z ortografią na co dzień…”
 i akceptuję ich zapisy.

_____________________________________________(imię i nazwisko uczestniczki/uczestnika konkursu/klasa)_____________________________________________________________(nazwa szkoły)______________________________________________________________.(miejscowość/
data _____________________________________.(podpis składającego oświadczenie)

 

 

Oświadczenie składa uczestniczka/uczestnik, jeżeli jest pełnoletnia/pełnoletni
lub rodzic, bądź opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników, opiekunów prawnych oraz szkolnego koordynatora konkursu.

Pragniemy poinformować, że z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: RODO. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych uczestniczek i uczestników Ogólnopolskich Konkursów Polonistycznych „Z poprawną polszczyzną na co dzień” „Z ortografią na co dzień…” (zwanych dalej Konkursami) organizowanymi przez Centrum Edukacji Humanistycznej „LOGOS" SC.  

Współadministratorami danych osobowych zbieranych od uczestników konkursów, opiekunów prawnych jak i szkolnych koordynatorów są: Centrum Edukacji Humanistycznej „LOGOS" SC. Jasienica Mazowiecka, ul. Wołomińska 5, 05-240 Tłuszcz oraz szkoła, w której uczeń przystępuje do konkursu. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu organizacji
 i przeprowadzenia Konkursów, w tym identyfikacji uczestników i weryfikacji spełnienia przez nich warunków uprawniających do udziału w Konkursie/Konkursach określonych w Regulaminie Konkursów  oraz przekazania nagród uczestniczkom i uczestnikom. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika lub zgody udzielonej przez rodzica bądź opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego oraz zgody szkolnego koordynatora Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia, w dowolnie wybranym przez siebie momencie, zgody na przetwarzanie danych osobowych. Następstwem wycofania zgody
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest zakończenie jego uczestnictwa w Konkursie.. Poza prawem do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, uczestnik zachowuje prawo do: sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18RODO), przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO)oraz sprzeciwu (art. 21RODO). Dane uczestniczek
 i uczestników Konkursów nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. Dane uczestniczek i uczestników Konkursów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Uczestnikowi na podstawie art. 77. RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania danych osobowych z RODO. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG).Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną, jak również rozumiem i akceptuję w pełni jej treść.

 

Pieczęć szkoły___________________________________________________________
(data)_________________Wyrażam zgodę w kierowanej przeze mnie szkole
na przeprowadzenie w dniu________________ Ogólnopolskich Konkursach Polonistycznych
„Z poprawną polszczyzną na co dzień” „Z ortografią na co dzień…” zgodnie z ich regulaminami

(http://poprawnapolszczyzna.pl/display/userfiles/REGULAMIN%20KONKURSU%20POPAWNA%20POLSZCZYZNA%202019.pdf)

 

oraz na przechowanie w bezpiecznym miejscu do końca bieżącego roku szkolnego oświadczeń rodziców uczniów (lub oświadczeń uczniów pełnoletnich) o zgodzie na udział
w tym konkursie, z uwzględnieniem stosowanych w szkole techniczno–organizacyjnych środków bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(imię i nazwisko Szkolnego Koordynatora Konkursów)_________________________________ ________________________________________________(podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)

 

Kontakt

Centrum Edukacji Humanistycznej LOGOS SC.

Jasienica Maz.
ul. Wołomińska 5
05-240 Tłuszcz

e-mail: konkurs@poprawnapolszczyzna.pl
KSIĘGOWOŚĆ: agdoradca@wp.pl
TYLKO SPRAWY ZWIĄZANE Z FAKTURAMI I RACHUNKAMI
NUMER KONTA: PKO BP 46102010420000840202959708
NAZWA: CEH LOGOS SC. E.Wróblewska, A.Michalski; TYTUŁ: Materiały konkursowe

Centrum Edukacji Humanistycznej LOGOS SC. 2023
Projekt: artpoint.pl